Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre e-shop www.hildegarda.sk a zásielkovú službu z Hildegardy s.r.o.

 

I. Kontaktné údaje

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hildegarda.sk je firma s názvom:

Hildegarda s.r.o.
So sídlom: J. Jesenského 13, 941 01 Bánov

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo:  31361/N

IČO: 36 818 038
DIČ: 2022431301
IČ DPH: SK2022431301

Telefón: 0903 604 490

E-mail: hildegarda@hildegarda.sk

 


II. Objednanie tovaru

 

Predmetom objednávky je tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.hildegarda.sk

Doba a spôsob objednávania

 1. 24 hodín denne  na e-mail: hildegarda@hildegarda.sk
 2. Pondelok – piatok od 8,00 hod. do 18,00 hod telefonicky na číslach 0903 604 490. Pri telefonickej  forme objednávky je potrebné uviesť presný názov tovaru, adresu, telefón, poprípade názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, spôsob platby a požadované miesto dodania.

 

III. Informácie o platbách

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby.
Pri akciách platí akciová cena na určitú časovú dobu. Ceny sú uvádzané spolu s DPH a bez
nákladov na dopravu. Balné neúčtujeme.

Spôsoby platby:
1. Platba vopred bankovým prevodom :
Číslo účtu: 292 487 1737/1100 – Tatrabanka a.s.
IBAN: 611100 0000 0029 2487 1737
BIC, resp SFIWT: TATRSK

V prípade platby vopred je zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail s informáciami o úhrade
objednávky. Po pripísaní čiastky na náš účet je tovar v nasledujúcich pracovných dňoch
expedovaný. Pri platbe vopred je dôležité zákazníkom uviesť správny variabilný symbol
platby. Variabilný symbol je číslo objednávky a zákazník ho dostane na mail pri potvrdení
prijatia objednávky. Ak chýba variabilný symbol môže vybavenie objednávky trvať dlhšie!

2. Dobierkou – zákazník zaplatí pri prevzatí tovaru.

3. V hotovosti – je možné zaplatiť pri osobnom odbere na adrese J. Jesenského 13,
941 01 Bánov

IV. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletne, najneskôr do 15 dní od potvrdenia
objednávky, ak sa neuvedie iná doba dodania. Ak je tovar skladom, odoslanie je od 2 do 5
pracovných dní. V prípade že nie je možné tovar v uvedenej lehote zaslať, informujeme
zákazníka a dohodneme sa na ďalšom postupe. Kupujúci je povinný tovar prevziať.
Odporúčame, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Zásielky doručujeme prostredníctvom prepravnej služby GLS, s doručením na
požadovanú adresu.

Ceny zasielania na Slovensko:
Doprava GLS kuriér – 2,99€
Dobierka – 0,99€
Doprava a dobierka – 3,98€

Tovar zasielame tiež do Českej republiky, cena je vypočítaná podľa váhy balíka. Cena je
konzultovaná so zákazníkom, zasielanie je realizované po jeho súhlase. Platba je po
vzájomnej dohode so zákazníkom možná vopred prevodom na účet, alebo na dobierku.

V. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky na č. 0903 604 490 alebo e-mailom na adresu: hildegarda@hildegarda.sk. Potvrdenie stornovania objednávky obsahujúcej e-mailovú adresu spotrebiteľa, oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou e-mailom, alebo telefonicky.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, ak výrobok zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Pri vrátení tovaru odporúča predávajúci spotrebiteľovi tovar poistiť proti škodám spôsobeným jeho prepravou. Vrátený tovar musí ostať v pôvodnom neporušenom stave.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ zaplatil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť vrátenie ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou spotrebiteľa alebo samostatne. Ak sa tovar, v prípade výmeny tovaru, zasiela samostatne, neúčtuje sa poštovné a balné.

Ak predávajúci  objednaný tovar nemôže dodať v lehote alebo v cene podľa ponuky, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a ak sa nedohodne so spotrebiteľom na náhradnom plnení, do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Predávajúci je v takomto prípade povinný nahradiť spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru.

VI. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku a to písomne zaslaním reklamačného oznámenia na adresu Hildegarda s.r.o.  poprípade elektronicky zaslaním e-mailu na adresu hildegarda@hildegarda.sk. Kupujúci by mal uviesť svoje kontaktné údaje a popis chyby.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru, najlepšie dokladom o kúpe. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vysporiada bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť závadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, keď bol kupujúci povinný si veci vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. Predávajúci sa zaväzuje o vyriešenie reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS. V súvislosti s uplatnenímj reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.hildegarda.sk je predávajúci, bližšia identifikácia je v bode 1. týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie a ktoré sú uvedené v objednávke.

Spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi spoločnosti Hildegarda, spol. s r.o. súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tejto objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do doby úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností z obchodného vzťahu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje spotrebiteľa   spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Spotrebiteľ ako dotknutá osoba má právo, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e)  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f)   likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. g)  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h)  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný spotrebiteľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke predávajúceho  ihneď po prihlásení.

Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom na adresu sídla našej spoločnosti, alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu hildegarda@hildegarda.sk.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Odbor ochrany spotrebiteľa  tel. č.: 02/ 58272 159, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034.

Moznosť riešiť spory prostredníctvom alternatívného riešenia sporov. Viac informácií najdete na stranke www.soi.sk

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.
Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. júna 2014

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu:
Hildegarda, s.r.o.
J. Jesenského 13, 941 01 Bánov
IČO: 36 818 038
Telefón: 0903 604 490
E-mail: hildegarda@hildegarda.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Dátum objednania/dátum prijatia*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Hildegarda s.r.o., J. Jesenského 13, 941 01 Bánov , IČO: 36818038 pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom vybavenia vašej požiadavky a skvalitnenia našich služieb. Sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako zákazníka a ku komunikácii s Vami.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje odoslané prostredníctvom webovej stránky neposkytne tretej strane s výnimkou zákonných povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR.

Vaše osobné údaje budú v súlade so zákonom prísne zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi prevádzkovateľom a Vami. V prípade odoslania vášho dotazu na webovej stránke nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme Vaše osobné údaje v súlade so zákonom spracovávali a používali ich ku komunikácii s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na žiadosť zákazníka (napr. emailom) budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Hildegarda s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónnom čísle + 421 903 604 490 alebo e-mailom na adrese viriditasnitra@gmail.com

Vaše práva ako dotknutej osoby v súlade so zákonom sú:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

Cookies

 1. Webové stránky využívajú mechanizmus „cookies“, aby ich lepšie prispôsobili potrebám našich užívateľov. Súbory cookies sú malé súbory uložené na koncovom zariadení používateľa, ktoré sa používajú na identifikáciu prehliadača používateľa pri používaní webových stránok.
 2. Naše webové stránky používajú nástroje Google Analytics na analýzu návštev webových stránok. Služba Google Analytics používa „súbory cookies“, t.j. textové súbory umiestnené na počítači používateľa, aby umožnili  webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú.
 3. Používateľ môže kedykoľvek v prehliadači zablokovať súbory cookie, ale účinok týchto zmien môže mať problémy s používaním našich webových stránok.
 4. Každý z webových prehliadačov dostupných na trhu má schopnosť spravovať cookies, preto, ak sa používateľ rozhodne vypnúť používanie „cookies“, mal by sa najprv oboznámiť so spôsobom správy súborov „cookie“ umiestnených v prehliadači, ktorý používa.